汉语字典55查询
输入汉字、拼音五笔仓颉郑码电码四角号码、笔顺编号均可查询

森 森的意思 森什么意思 森的读音 森的解释 森的组词

森


拼音 sēn 注音 ㄙㄣ
部首 部外笔画 8画总笔画 12画结构 品字结构
五笔 SSSU仓颉 DDD郑码 FFF电码 2773
UNICODE 68EE四角 40994区位码 4113笔顺 一丨ノ丶一丨ノ丶一丨ノ丶

基本字义

sēn ㄙㄣˉ

1、树木众多,引申为众多、繁盛:林。立。 然。郁。

2、幽深可怕的样子:阴邃。

3、严整的样子:严。

宋本廣韻

廣韻目次:下平二十一侵

小韻 反切 聲母 韻母 聲調 平水韻 等呼 韻部 韻攝 罗马字 国际音标
所今 侵B 平聲 開口三等 侵B srim/shym ʃĭĕm

详细字义

sēn

〈形〉

(1)(会意。从林从木。本义:树木丛生繁密)

(2)同本义 [tall and dense of trees;be full of trees]

森,木多貌。——《说文》

林多木长貌。——《字林》

森槮柞朴。——马融《长笛赋》

弹言鸟于森木。——左思《蜀都赋》

(3)又如:森标(树丛的顶端);森木(高耸繁茂的树木);森沉(林木繁茂幽深);森阴(林木幽深繁密);森萃(茂密);森朗(繁密而又清朗)

(4)满;罗列 [full]

其中戈矛森聚,京露其颖。——《聊斋志异》

(5)又如:森布(繁密排列);森聚(聚集,密集)

(6)众多,众盛 [multitudinous;in multitudes]

森奉璋以阶列。——杨雄《甘泉赋》

百神森其备从兮。——张衡《思玄赋》。注:“众貌。”

溪涧树林,森然布列。——清·薛福成《观巴黎油画记》

(7)又如:森列(形容数量众多,如森林一般排列);森罗(形容数量众多,如森林一般排列);森罗宝殿(迷信传说中阴间阎罗王处理公务的殿堂);森仗(众多的仪卫)

(8)高耸。峙立 [towering]

秭归正面有一大片铁青色礁石,森然耸立江面。——《长江三峡》

(9)又如:森悚(因惊惧而耸立);森立(耸立;森严地排列);森森张(伸张耸竖);森动(耸动);森霄(直立于云端);森幻(高耸而奇幻);森拱(高大);森挺(高耸直立);森峭(高耸峭拔);森梢(高耸挺拔)

(10)阴沉,幽暗 [gloomy]

眇默诸境森。——顾况《游子吟》

(11)又如:森敞(幽暗而宽敞);森薄(阴凉逼人);森岑(形容幽暗阴冷);森森森然(昏眩);森邃(幽深);森寂(幽深岑寂)

(12)森严,严峻 [forbidding]

快剑长戟森相向。——杜甫《李潮八分小篆歌》

(13)又如:森逼(森严逼人);森卫(警卫森严);森肃(森严,严肃);森凛(森严可畏)

(14)因惊愕而毛发耸起 [be blood curdling]。如:森竖(感觉恐怖而毛发直立);森耸(因恐怖而毛发耸立)

英汉互译

darkfull of treesgloomyin multitudes

康熙字典

【辰集中】【木部】

森·康熙筆画:12·部外筆画:8

()《廣韻》所令切《集韻》《韻會》《正韻》疏簪切,音參。或作槮。《說文》木多貌。《潘岳·射雉賦》蕭森繁茂。

又盛也。《潘岳·籍田賦》森奉璋以階列。

又植也。《元包·坤辭》丞森囤若。

又《固陵文類》宋杜曾詩:哀猿藏森聳,渴鹿聽潺湲。《註》森去聲,所禁切,音滲。

说文解字

清代陳昌治刻本『說文解字』

【卷六】【林部】森

木多皃。从林从木,讀若曾參之參。所今切文九 重一

清代段玉裁『說文解字注』

木多皃。從林。從木。按篇,韵皆云。森,長木皃。疑篇,韵所據爲長。從林從木正謂有木出平林之上也。讀若曾參之參。所今切。七部。

方言集汇

粤语:sam1

客家话:[客英字典]sem1[陆丰腔]sem1[梅县腔]sem1[台湾四县腔]sem1sen1[东莞腔]sem1[沙头角腔]siem1[客语拼音字汇]sem1[海陆丰腔]sem1sen1[宝安腔]sem1

潮州话:siam1[澄海]siang1[饶平]som1[揭阳、潮阳]sim1

English

forest; luxuriant vegetation

最大最全的在线汉语字典为您免费提供森的意思,森的拼音,森是什么意思,森怎么读,以及“森”的读音、含义、解释、部首偏旁、繁体字、异体字、笔画、笔顺、五笔、字义、部件构造等关于“森”的详细信息。
如果觉得 汉语字典 不错,请分享给大家!
55查询 全部工具
日常生活: 银行卡号归属地 手机号码查询 2021年放假安排 邮编查询 长途电话区号 货币汇率查询 家常菜谱大全 人民币存款利率表 下载地址转换 北京时间 大学查询 汽车车标大全 快递查询 国家地区查询 升降旗时间 常用电话号码 电费计算器 日期差计算 网速测试 数字大写转换 今日油价 个税计算器 国际天气预报 亲属关系计算 台湾邮编查询 (共31个) 占卜求签: 指纹运势查询 生男生女预测 预测吉凶 称骨算命 黄大仙灵签 六十四卦金钱课 观音灵签 诸葛神算 妈祖天后灵签 关帝灵签 吕祖灵签 车公灵签 王公祖仔灵签 月老灵签 文王神卦 灵棋经 二十八星宿算命 佛祖灵签 月老姻缘签 (共20个) 民俗文化: 老黄历 万年历 周公解梦大全 十二生肖 歇后语大全 百家姓 民间谚语 二十四节气表 历史朝代表 解密生日 名人名言名句大全 古兰经 基督教圣经 三字经 地母经 (共16个) 交通出行: 列车时刻表 全国各地车牌号查询 车辆违章查询 北京时间校准 机场三字码查询 实时交通路况 地铁线路图 车牌限行查询 火车票代售点 中国电子地图 交通标志 (共11个) 学习应用: 汉语字典 汉语词典 成语大全 在线翻译 计算器 在线输入法 圆周率 繁体字转换器 汉字拼音查询 摩尔斯电码 存储单位换算器 时间换算器 英文名 长度换算器 温度换算器 重量换算器 体积换算器 功率换算器 面积换算器 压力换算器 热量换算器 五笔字根表 区位码查询 笔画数查询 汉字部首查询 郑码编码查询 仓颉编码查询 中文电码查询 四角号码查询 英文缩写大全 组词大全 近义词 (共32个) 休闲娱乐: 号码吉凶预测 脑筋急转弯 中华谜语大全 竖排古文 火星文转换 QQ价值评估 QQ在线状态查询 外星体重 外星年龄 在线拆字 笑话大全 绕口令大全 (共15个) 站长工具: IP地址查询 密码强度检测 时间戳转换 ASCII码对照表 HTML/JS互转 BASE64加密解密 MD5加密解密 进程查询 在线编码解码 谷歌PR查询 搜狗SR查询 网站速度测试 二维码生成器 颜色代码表 HTML特殊符号 CSS在线解压缩 JS在线解压缩 HTML代码调试器 密码生成器 (共20个) 身体健康: 安全期计算器 预产期计算器 体质指数计算器 食物营养价值 粥谱大全 生星座宝宝 身高预测 血型与性格 (共15个) 推荐工具: 北京时间 北京时间现在几点 北京时间查询 北京时间校准